Martin Rázus

Pozvánky

Vaše 2% pre Spolok Martina Rázusa

Vážení priatelia a podporovatelia Spolku Martina Rázusa!
Dovoľujeme si Vás zdvorilo požiadať o podporu činnosti nášho spolku formou pridelenia 2% Vašej dane. 

viac »

Fotogaléria

Užitočné linky

Valné zhromaždenie Spolku Martina Rázusa


Kde: Liptovský Mikuláš
Kedy: 17.03.2018

Vážení členovia Spolku Martina Rázusa, milí priatelia,

podľa platných Stanov Spolku Martina Rázusa, časť III. článok 8, bod 8.2 Vás predsedníctvo spolku pozýva
na XVI. (výročné) Valné zhromaždenie Spolku Martina Rázusa (VZ SMR),
ktoré sa uskutoční 17. marca 2018 (sobota) o 9.30 hod.
v priestoroch starej Hodžovej fary v Liptovskom Mikuláši.

Program
Otvorenie a ustanovenie VZ 2018
Zápisnica z VZ 2017
Správa o činnosti spolku za rok 2017 a rámcový plán činnosti na rok 2018
Správa o hospodárení a kontrolnej komisie za rok 2017
Rozpočet na rok 2018
Informácia o členstve a členských poplatkoch
Voľba členov predsedníctva – J. Blcháč, V. Ferenčík
Schválenia Štatútu Ceny Martina Rázusa
Rázusov deň v L. Mikuláši – 130. výročie narodenia Martina Rázusa
Voľné návrhy, záver, poďakovanie
Položenie kytice k Pomníku Martina Rázusa 

VZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak 15 minút po oficiálnom začiatku riadne zvolaného VZ nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, zvolávateľ otvorí náhradné VZ s nezmeneným programom rokovania, ktoré je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.

Vážení členovia,
v prípade, že sa nemôžete zúčastniť VZ, v zmysle Stanov SMR časť III. článok 8, bod 8.5, dajte sa zastúpiť iným členom (môžete tým poveriť aj niektorého z členov predsedníctva – Daniela Fiačanová, Vladimír Ferenčík, Zdenka Matějková, Jela Maliariková, Katarína Hudáková, Ján Blcháč) na základe písomného splnomocnenia. Urobte tak čím skôr a splnomocnenie zašlite na poštovú adresu, aby sme Vaše splnomocnenie dostali do termínu konania valného zhromaždenia.

VZ 2017 sa uznieslo, že udržiavací poplatok od r. 2018 na zvyšuje u fyzických osôb z 5,-€ na 10,-€ a u právnických osôb z 35,-€ na 50,-€. Prosím, aby ste túto skutočnosť prijali s porozumením a bolo Vašou cťou splniť si tento záväzok.
Ak ste dosiahli 75 rokov, nemusíte podľa Stanov spolku platiť udržiavací poplatok. Ak ste nám to ešte neoznámili, dajte nám o tom vedieť na jeden z kontaktov uvedených v závere listu. Dobrovoľný príspevok je pre každého člena vždy možný.

Do pozornosti
Budeme radi ak 2% zo svojich daní darujete na aktivity Spolku Martina Rázusa. Príslušné tlačivo je súčasťou tejto pozvánky. V prípade, že je pre Vás neaktuálne, ponúknite ho, prosím, príbuzným a priateľom.
Podklady pre pridelenie podielu z dane právnickými osobami pošleme záujemcom na požiadanie. Oslovte, prosíme, v tejto veci známych podnikateľov, živnostníkov, členov vedenia firiem. 

Na vedomie dávame webovú stránku spolku www.razus.sk, kde nájdete informácie o doterajších i plánovaných aktivitách. Do pozornosti dávame aj adresu spolku na  www.facebook.com.

Pokiaľ máte novú alebo zmenenú e-mailovú adresu, oznámte nám to prosím, zaradíme Vás do elektronického adresára.

Radi uvítame Vaše písomné pripomienky k doterajšej činnosti spolku, ako aj reálne návrhy na ďalšie obdobie.

Na VZ SMR pozvite aj svojich priateľov. Členmi spolku sa môžu stať aj bezprostredne pred jeho konaním – vyplnením prihlášky a zaplatením vstupného poplatku.  

S úctou                   
Za Predsedníctvo Spolku Martina Rázusa
PaedDr. Stanislav Žiška
predseda spolku

Neprehliadnite

Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny
Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny

Spolok Martina Rázusa ponúka širokej verejnosti dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny. Zbierku balád Martina Rázusa To je vojna! a Tri vojnové novely Timravy. 

viac »

Rodný dom Martina Rázusa

Navštívte rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Video reportáže

Facebook

Newsletter

Vždy čerstvé informácie o spolku