Prezentácia faksimile diela JÁNA LAJČIAKA SLOVENSKO A KULTÚRA

Prezentácia faksimile diela JÁNA LAJČIAKA SLOVENSKO A KULTÚRA

Popis fotografií:

 1. Ján Lajčiak
 2. Ján Lajčiak: Slovensko a kultúra
 3. Výtlačky faksimile jeho diela Slovensko a kultúra
 4. Zichyho palác 
 5. Kruté pandemické podmienky v Koncertnej sieni 
 6. Moderátor podujatia, redaktor vydania a čestný predseda Spolku Martina Rázusa Ján Juráš  
 7. Ján Juráš
 8. Iniciátor vydania Stanislav Vallo predstavuje výsledok  tvorivej práce viacerých nadšencov
 9. Stanislav Vallo číta úryvky z diela
 10. Účastný bol aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi na Slovensku Ivan Eľko s manželkou 
 11. Príhovor Ivana Eľka
 12. Príhovor predsedníčky spolku slovenských žien Živena Magdy Vášáryovej 
 13. Príhovor pranetere Jána Lajčiaka Oľgy Lajčiakovej 
 14. Klavírna virtuózka Tatiana Hurová-Lenková 
 15. - 16. Po podujatí sa besedovalo v malých skupinkách

Viac informácií o podujatí nájde tu.