Busta „Martin Rázus – kňaz, básnik, spisovateľ, politik“

Busta „Martin Rázus – kňaz, básnik, spisovateľ, politik“

Busta MR 1

„Martin Rázus – kňaz, básnik, spisovateľ, politik“

Autor busty: akad. sochár Jozef Barinka

Miesto osadenia:
areál Evanjelického kostola, Pribylina, okres Liptovský Mikuláš, k. ú. 849774 Pribylina, p.č.1

Investor:
Občianske združenie Spolok Martina Rázusa

Návrh osadenia:
Ing. arch. Viera Lichardová, Mgr. art. Jozef Barinka ml.
Ing. arch. Hana Királyová –  autorizovaný architekt SKA - 1295AA

Názov stavby: Umiestnenie skulptúry
„Martin Rázus – kňaz, básnik, spisovateľ, politik“

Charakter stavby: osadenie sochy

Miesto stavby: areál Evanjelického kostola Pribylina
Parcelné číslo: parcelné číslo 1
katastrálne územie Pribylina, okres Liptovský Mikuláš

Investor: Občianske združenie
Spolok Martina Rázusa  
Námestie osloboditeľov 31
031 01 Liptovský Mikuláš

Financovanie: z vlastných zdrojov
Stupeň projekt. dokumentácie: návrh osadenia  umiestnenia skulptúry Návrh osadenia: Ing. arch. Viera Lichardová
Mgr. art. Jozef Barinka ml.
Ing. arch. Hana Királyová –  autorizovaný architekt SKA – 1295 AA

Dátum spracovania: apríl 2023

Umiestnenie a osadenie skulptúry „Martin Rázus – kňaz, básnik, spisovateľ, politik“, busty od akademického sochára Jozefa Barinku, vychádza z požiadaviek Spolku Martina Rázusa a Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Pribylina osadiť bustu Martina Rázusa do exteriéru v uzavretom areáli Evanjelického kostola v Pribyline, kde ako stály farár v rokoch 1913 -1921 pôsobil. Areál svojim charakterom v plnej miere spĺňa požiadavky na umiestnenie umeleckého diela.

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Urbanistické riešenie

Urbanistický návrh umiestňuje bustu s podstavcom v priečelí kostola naľavo od vstupu, na pozadí zelene a bielej fasády kostola, v blízkosti neďalekej budovy historickej fary. Poloha  skulptúry  je zvolená tak, aby bola viditeľná pri nástupe do areálu a príchode do budovy kostola.

Architektonické a stavebno-technické riešenie

Busta s podstavcom bude umiestnená na základovej pätke s oceľovou výstužou. Hranatý podstavec s pôdorysom 300x300mm bude zrealizovaný z bieleho betónu, alt.
z prírodného kameňa sivej farby. Architektonické riešenie vychádza z veľkosti samotnej busty, vzdialenosti pravdepodobného návštevníka od objektu a charakteru daného priestoru. Z toho vyplýva aj zvolená výška podstavca 1400 mm. Pôdorysné i výrazové merítko zodpovedá okolitému priestoru a charakteru areálu Evanjelického kostola.

Ing.arch. Viera Lichardová