XX. (výročné) Valné zhromaždenie Spolku Martina Rázusa

XX. (výročné) Valné zhromaždenie Spolku Martina Rázusa

2. 7. 2022
Správa 
predsedu o činnosti
Občianskeho združenia Spolok Martina Rázusa
za rok 2021 pre XX. (výročné) Valné zhromaždenie
a rámcový plán činnosti na rok 2022
Na úvod 

Zámerom nášho spolku je propagovať stále aktuálne dedičstvo duchovnej, umeleckej i politickej práce Martina Rázusa. Toto dedičstvo aktualizujeme pre dnešné i budúce generácie.  

SMR eviduje k 25. 6. 2022  nasledovný počet členov:

Celkový počet členov od založenia 188
Zomreli: 49
Vystúpili: 11
Ukončené členstvo: 18
Nemôžu byť členmi (nadácie): 2

Aktuálny počet k 25. 6. 2022: 108

V roku 2021 nás opustili dvanásti členovia spolku. – Oľga Kadlecová, Ján Vajs, Tomáš Miroslav Niňaj, Samuel Roško, Jela Krčméry-Vrteľová, Naďa Kamenická, Ján Fuska, Eva Gundová, Vilma Petrovová, Nadežda Lúčanská, Ján Magál. S úctou im venujme tichú spomienku. Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Predsedníctvo SMR

V medziobdobí po VZ činnosť spolku riadi jeho predsedníctvo.
Predsedníctvo pracovalo v zložení:
predseda spolku Jaroslav Hric (zvolený v 2019); podpredsedníčka Daniela Fiačanová (2017); pokladník Vladimír Ferenčík (2018); účtovníčka Jela Maliariková (2019); Zdenka Matějková (2019); Katarína Hudáková (2019); Milan Stromko (2019); delegovaní členovia Ján Blcháč (2018) a Stanislav Grega (2019). 

Kontrolnú komisiu tvoria: Vladimír Rázus, predseda; členovia Adela Nikitinová a Ján Jurčo (zvolení v 2019).

Všetkým členom predsedníctva i kontrolnej komisie uplynulo funkčné obdobie s tým, že na základe požiadavky predsedu vzhľadom na mimoriadnu situáciu pokračovali v činnosti do najbližšieho riadneho VZ v r. 2022, na ktorom sa uskutočnia riadne voľby.

V roku 2021 spolok

  1. plnil uznesenia XIX. VZ SMR 
  2. obnovil notársku zápisnicu na poberanie 2% z daní 
  3. plnil úlohy súvisiace s novými aktivitami
V roku 2021 sa nám podarilo uskutočniť a zrealizovať nasledujúce podujatia a aktivity:

Pocta Rázusovcom – medzinárodná autorská súťaž v spolupráci s Rázusovie klubom spisovateľov (slávnostné vyhodnotenie uskutočnené v roku 2022).

Rázusovie Vrbica – prehliadka literárnej tvorby a recitačného umenia detí a mládeže Liptova. Pre pandemické opatrenia sa v roku 2021 neuskutočnila.

7. 8. 2021 – Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa (jubilejný XX. ročník) na tradičnej trase L. Mikuláš – Brezno – B. Bystrica – L. Mikuláš s rekordnou účasťou 147 cyklistov. Pri príležitosti jubilejného ročníka bola súťažná ponuka obohatená o horskú etapu Staré Hory – Donovaly.

29. 10. 2021 – Spevácky zbor slovenských učiteľov udelil Spolku Martina Rázusa pamätnú medailu pri príležitosti 100. výročia jeho založenia. Spolu s pamätným listom ju prevzal čestný predseda spolku Ján Juráš na slávnostnom koncerte.

8. 11. 2021 – vydanie a prezentácia faksimile almanachu NAPRED, Bratislava, Zichyho palác pri príležitosti 150. výročia jeho vydania (1871) a 100. výročia smrti editora almanachu Pavla Országha Hviezdoslava (8.11.1921). Účinkovali: Dana Hučková, Tatiana Hurová-Lenková, František Kovár, Alfréd Swan. Blahoželanie členovi SMR č. 167 Jurajovi Sarvašovi k 90. narodeninám. 

Poznámka k vydavateľským aktivitám: vydanie kníh nás nestojí žiadne financie vďaka trojici zanietencov v zložení Stanislav Vallo, viacnásobný veľvyslanec SR, Anton Baláž, známy spisovateľ a Ján Juráš. Zatiaľ sa nám, najmä vďaka p. Vallovi, vždy podarilo zohnať dostatok peňazí na vydanie vzácnych publikácií. Spolupracovníci: Peter Ďurík – grafika, Mariana Paulínyová – jazyková úprava.

Ernest Húska, významný kultúrny pracovník, venoval Spolku Martina Rázusa originály výtlačkov Národných novín z augusta 1937 s mnohými spomienkami na Martina Rázusa pri príležitosti jeho úmrtia.

16. 12. 2021 korešpondenčné VZ za r. 2020; distribúcia kalendára na rok 2022.

Priebežná distribúcia knižných titulov SMR pre domácich aj zahraničných záujemcov.

Dodanie všetkých titulov zahraničným Slovákom zabezpečujeme najmä prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, prípadne inými cestami.

Priebežná aktualizácia titulov v Knižnici Martina Rázusa.

Pravidelná aktualizácia webovej stránky spolku.

Hlavné aktivity v roku 2022:

27. 5. 2022 Rázusovie Vrbica – prehliadka literárnej tvorby a recitačného umenia detí a mládeže Liptova.

24. 6. 2022 Mám nádej a spásu...

Pocta Jele Krčméry-Vrteľovej, členke SMR († 4.11.2021) a Miroslavovi Cipárovi († 8.11.2021) autorovi Loga Letokruh Martina Rázusa v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave. SMR prispel sumou 500 Eur.

Program: kantáty J. S. Bacha BWV 82, Ich habe genug (Už dosť som žil), BWV 84 Ich bin vergnügt mit meinem Glücke (Som spokojný so svojim šťastím), spomienkové príhovory, súbor starej hudby Solamente naturali, husle a umelecký vedúci Miloš Valent, Tomáš Šelc – bas.

6. 8. 2022 – Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa (XXI. ročník) na tradičnej trase L. Mikuláš – Brezno – B. Bystrica – L. Mikuláš.

23. – 25. 9. 2022 Sláva šľachetným VII – Chýr o dobrom doktorovi sa šíri rýchlo

Spolok Martina Rázusa plánuje v spolupráci s odborným garantom Historickým ústavom SAV a viacerými odbornými pracoviskami z vysokoškolského a múzejného prostredia- pripraviť podujatie venované lekárom v našich novodobých dejinách za posledné tri storočia. Zúčastnení autori priblížia lekárov odborníkov, filantropov pôsobiacich v zdravotníctve, školskom zdravotníctve, pri budovaní jednotlivých odborov v mierových i vojnových časoch, ako aj v obdobiach epidémií.

Jeseň 2022 Duma bratislavská – 200. výročie narodenia Janka Kráľa

Dvaja významní recitátori-jubilanti Božidara Turzonovová (80) a Štefan Bučko (65) sa podujali, pri vlastných životných jubileách, pripomenúť širokej verejnosti, najmä mládeži, okrúhle výročie básnika a revolucionára Janka Kráľa pri 200. výročí narodenia (24.4.1822)     v Liptovskom Mikuláši. Názov podujatia, báseň Duma bratislavská nadväzuje na jeho štúdium v Bratislave na Evanjelickom lýceu (1842 – 1844). Program vhodne doplnia zborové diela slovenských skladateľov v podaní Danubius Octet Singers. Úvodný príhovor: Romantik, burlivák, divný Janko? Daniela Kodajová (HÚ SAV).

Na zamyslenie

  1. Busta Martina Rázusa – realizovať jej umiestnenie v areáli evanjelického kostola v Pribyline.
  2. Výstava (vernisáž) originálov Národných novín z r. 1937 so spomienkami na Martina Rázusa.
  3. Slovensko-anglická publikácia na počesť dr. Setona Watsona. Do angličtiny sú už preložené príspevky z konferencie Sláva šľachetným I (2010), aj básne Vladimíra Roya.
  4. Vydanie faksimile prvej Slovenskej štylistiky pri príležitosti jej 100. výročia (2010) a 135. výročia narodenia jej autora Ľudovíta Šenšela.

Dodatok

Propagáciu činnosti SMR zabezpečujeme cez webovú stránku www.razus.sk a sociálnu sieť Facebook. Momentálne má stránka SMR 2938 priateľov a ďalších 81 pravidelných návštevníkov.

Väčšinu spolkových správ zdieľa čestný predseda Ján Juráš v skupine História slovenských evanjelikov, ktorej je administrátorom a má 2298 členov. Viacero správ ukladá aj na svoju individuálnu stránku  s vyše 1100 priateľmi a ďalším stovkami návštevníkov.

Hospodárenie spolku - v príslušnej správe.

K aktívnej spolupráci pozývam  všetkých členov a sympatizantov spolku.  

Osobitne ďakujem čestnému predsedovi Jánovi Jurášovi za mnohú vynaloženú námahu, jeho čas, písanie projektov a zháňanie grantov, ale aj členom predsedníctva a kontrolnej komisie, aktívnym členom, rôznym subjektom a jednotlivcom za spoluprácu a pomoc pri všetkých našich aktivitách.

V Liptovskom Mikuláši 25. júna 2022

Správu predkladá predseda spolku 

Jaroslav Hric


Občianske združenie Spolok Martina Rázusa
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón 0915 964 424, E-mail: jaroslav.hric@mjk.sk IČO: 37810081
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s. Pobočka Liptovský Mikuláš
IBAN SK 69 1100 0000 0026 2171 4777

XX. (výročné) Valné zhromaždenie Spolku Martina Rázusa