Stanovy Občianskeho združenia Spolok Martina Rázusa

Stanovy Občianskeho združenia Spolok Martina Rázusa

Obsah


ČASŤ I

Základné ustanovenia

Článok 1 Názov združenia

Článok 2 Sídlo združenia

Článok 3 Právne pomery združenia

Článok 4 Ciele činnosti združenia

ČASŤ II

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

Článok 5 Členovia  združenia

Článok 6 Práva a povinnosti členov

Článok 7 Zánik členstva

ČASŤ III

ORGÁNY ZDRUŽENIA

Článok 8 Valné zhromaždenie združenia

Článok 9 Predsedníctvo združenia

Článok 10 Štatutárne orgány združenia

Článok 11 Predseda združenia

Článok 12 Podpredseda združenia

Článok 13 Kontrolná komisia združenia

Článok 14 Sekretariát združenia

Článok 14 a Čestný predseda

ČASŤ IV

HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA

Článok 15 Zdroje združenia

Článok 16 Hospodárenie s majetkom združenia

Článok 17 Použitie prostriedkov združenia

ČASŤ V

Zánik ZDRUŽENIA

Článok 18 Zánik dobrovoľným rozpustením

Článok 19 Zánik zlúčením s iným združením

ČASŤ VI

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20 Zmena stanov združenia

Článok 21 Účinnosť stanov


 Aktuálne znenie Stanov Občianskeho združenia Spolku Martina Rázusa k 5.4.2014.